Michigan Events Calendar

1207_IFOL_08.jpg
November 18, 2017
November 19, 2017
November 20, 2017
November 21, 2017
November 22, 2017
November 23, 2017
November 24, 2017
November 25, 2017
November 26, 2017
November 27, 2017
November 28, 2017
November 29, 2017
November 30, 2017
December 1, 2017
December 2, 2017
December 3, 2017
December 4, 2017
December 5, 2017
December 6, 2017
December 7, 2017
December 8, 2017
December 9, 2017
December 10, 2017
December 11, 2017
December 12, 2017
December 13, 2017
December 14, 2017
December 15, 2017
December 16, 2017
December 17, 2017
December 18, 2017
December 19, 2017
December 20, 2017
December 21, 2017
December 22, 2017
December 23, 2017
December 24, 2017
December 25, 2017
December 26, 2017
December 27, 2017
December 28, 2017
December 29, 2017
December 30, 2017
December 31, 2017
Battle Creek
Downtown Battle Creek
Light Up The Bluff resize (Pure Michigan).jpg
December 1, 2017
December 1, 2017
December 2, 2017
December 3, 2017
December 4, 2017
December 5, 2017
December 6, 2017
December 7, 2017
December 8, 2017
December 9, 2017
December 10, 2017
December 11, 2017
December 12, 2017
December 13, 2017
December 14, 2017
December 15, 2017
December 16, 2017
December 17, 2017
December 18, 2017
December 19, 2017
December 20, 2017
December 21, 2017
December 22, 2017
December 23, 2017
December 24, 2017
December 25, 2017
December 26, 2017
December 27, 2017
December 28, 2017
December 29, 2017
December 30, 2017
December 31, 2017
January 1, 2018
January 2, 2018
January 3, 2018
January 4, 2018
January 5, 2018
January 6, 2018
January 7, 2018
January 8, 2018
January 9, 2018
January 10, 2018
January 11, 2018
January 12, 2018
January 13, 2018
January 14, 2018
January 15, 2018
January 16, 2018
January 17, 2018
January 18, 2018
January 19, 2018
January 20, 2018
January 21, 2018
January 22, 2018
January 23, 2018
January 24, 2018
January 25, 2018
January 26, 2018
January 27, 2018
January 28, 2018
January 29, 2018
January 30, 2018
January 31, 2018
February 1, 2018
February 2, 2018
February 3, 2018
February 4, 2018
February 5, 2018
February 6, 2018
February 7, 2018
February 8, 2018
February 9, 2018
February 10, 2018
February 11, 2018
February 12, 2018
February 13, 2018
February 14, 2018
February 15, 2018
Saint Joseph
Downtown St. Joseph
FMGSP_CHTAW_RGB.jpg
November 21, 2017
November 22, 2017
November 23, 2017
November 24, 2017
November 25, 2017
November 26, 2017
November 27, 2017
November 28, 2017
November 29, 2017
November 30, 2017
December 1, 2017
December 2, 2017
December 3, 2017
December 4, 2017
December 5, 2017
December 6, 2017
December 7, 2017
December 8, 2017
December 9, 2017
December 10, 2017
December 11, 2017
December 12, 2017
December 13, 2017
December 14, 2017
December 15, 2017
December 16, 2017
December 17, 2017
December 18, 2017
December 19, 2017
December 20, 2017
December 21, 2017
December 22, 2017
December 23, 2017
December 24, 2017
December 25, 2017
December 26, 2017
December 27, 2017
December 28, 2017
December 29, 2017
December 30, 2017
December 31, 2017
January 1, 2018
January 2, 2018
January 3, 2018
January 4, 2018
January 5, 2018
January 6, 2018
January 7, 2018
Grand Rapids
Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park
Mistletoe Market.jpg
November 17, 2017
November 18, 2017
November 19, 2017
November 20, 2017
November 21, 2017
November 22, 2017
November 23, 2017
November 24, 2017
November 25, 2017
November 26, 2017
November 27, 2017
November 28, 2017
November 29, 2017
November 30, 2017
December 1, 2017
December 2, 2017
December 3, 2017
December 4, 2017
December 5, 2017
December 6, 2017
December 7, 2017
December 8, 2017
December 9, 2017
December 10, 2017
December 11, 2017
December 12, 2017
December 13, 2017
December 14, 2017
December 15, 2017
December 16, 2017
December 17, 2017
December 18, 2017
December 19, 2017
December 20, 2017
December 21, 2017
December 22, 2017
December 23, 2017
December 24, 2017
South Haven
South Haven Center for the Arts
Ludington Interpreter
January 1, 2017
January 2, 2017
January 3, 2017
January 4, 2017
January 5, 2017
January 6, 2017
January 7, 2017
January 8, 2017
January 9, 2017
January 10, 2017
January 11, 2017
January 12, 2017
January 13, 2017
January 14, 2017
January 15, 2017
January 16, 2017
January 17, 2017
January 18, 2017
January 19, 2017
January 20, 2017
January 21, 2017
January 22, 2017
January 23, 2017
January 24, 2017
January 25, 2017
January 26, 2017
January 27, 2017
January 28, 2017
January 29, 2017
January 30, 2017
January 31, 2017
February 1, 2017
February 2, 2017
February 3, 2017
February 4, 2017
February 5, 2017
February 6, 2017
February 7, 2017
February 8, 2017
February 9, 2017
February 10, 2017
February 11, 2017
February 12, 2017
February 13, 2017
February 14, 2017
February 15, 2017
February 16, 2017
February 17, 2017
February 18, 2017
February 19, 2017
February 20, 2017
February 21, 2017
February 22, 2017
February 23, 2017
February 24, 2017
February 25, 2017
February 26, 2017
February 27, 2017
February 28, 2017
March 1, 2017
March 2, 2017
March 3, 2017
March 4, 2017
March 5, 2017
March 6, 2017
March 7, 2017
March 8, 2017
March 9, 2017
March 10, 2017
March 11, 2017
March 12, 2017
March 13, 2017
March 14, 2017
March 15, 2017
March 16, 2017
March 17, 2017
March 18, 2017
March 19, 2017
March 20, 2017
March 21, 2017
March 22, 2017
March 23, 2017
March 24, 2017
March 25, 2017
March 26, 2017
March 27, 2017
March 28, 2017
March 29, 2017
March 30, 2017
March 31, 2017
April 1, 2017
April 2, 2017
April 3, 2017
April 4, 2017
April 5, 2017
April 6, 2017
April 7, 2017
April 8, 2017
April 9, 2017
April 10, 2017
April 11, 2017
April 12, 2017
April 13, 2017
April 14, 2017
April 15, 2017
April 16, 2017
April 17, 2017
April 18, 2017
April 19, 2017
April 20, 2017
April 21, 2017
April 22, 2017
April 23, 2017
April 24, 2017
April 25, 2017
April 26, 2017
April 27, 2017
April 28, 2017
April 29, 2017
April 30, 2017
May 1, 2017
May 2, 2017
May 3, 2017
May 4, 2017
May 5, 2017
May 6, 2017
May 7, 2017
May 8, 2017
May 9, 2017
May 10, 2017
May 11, 2017
May 12, 2017
May 13, 2017
May 14, 2017
May 15, 2017
May 16, 2017
May 17, 2017
May 18, 2017
May 19, 2017
May 20, 2017
May 21, 2017
May 22, 2017
May 23, 2017
May 24, 2017
May 25, 2017
May 26, 2017
May 27, 2017
May 28, 2017
May 29, 2017
May 30, 2017
May 31, 2017
June 1, 2017
June 2, 2017
June 3, 2017
June 4, 2017
June 5, 2017
June 6, 2017
June 7, 2017
June 8, 2017
June 9, 2017
June 10, 2017
June 11, 2017
June 12, 2017
June 13, 2017
June 14, 2017
June 15, 2017
June 16, 2017
June 17, 2017
June 18, 2017
June 19, 2017
June 20, 2017
June 21, 2017
June 22, 2017
June 23, 2017
June 24, 2017
June 25, 2017
June 26, 2017
June 27, 2017
June 28, 2017
June 29, 2017
June 30, 2017
July 1, 2017
July 2, 2017
July 3, 2017
July 4, 2017
July 5, 2017
July 6, 2017
July 7, 2017
July 8, 2017
July 9, 2017
July 10, 2017
July 11, 2017
July 12, 2017
July 13, 2017
July 14, 2017
July 15, 2017
July 16, 2017
July 17, 2017
July 18, 2017
July 19, 2017
July 20, 2017
July 21, 2017
July 22, 2017
July 23, 2017
July 24, 2017
July 25, 2017
July 26, 2017
July 27, 2017
July 28, 2017
July 29, 2017
July 30, 2017
July 31, 2017
August 1, 2017
August 2, 2017
August 3, 2017
August 4, 2017
August 5, 2017
August 6, 2017
August 7, 2017
August 8, 2017
August 9, 2017
August 10, 2017
August 11, 2017
August 12, 2017
August 13, 2017
August 14, 2017
August 15, 2017
August 16, 2017
August 17, 2017
August 18, 2017
August 19, 2017
August 20, 2017
August 21, 2017
August 22, 2017
August 23, 2017
August 24, 2017
August 25, 2017
August 26, 2017
August 27, 2017
August 28, 2017
August 29, 2017
August 30, 2017
August 31, 2017
September 1, 2017
September 2, 2017
September 3, 2017
September 4, 2017
September 5, 2017
September 6, 2017
September 7, 2017
September 8, 2017
September 9, 2017
September 10, 2017
September 11, 2017
September 12, 2017
September 13, 2017
September 14, 2017
September 15, 2017
September 16, 2017
September 17, 2017
September 18, 2017
September 19, 2017
September 20, 2017
September 21, 2017
September 22, 2017
September 23, 2017
September 24, 2017
September 25, 2017
September 26, 2017
September 27, 2017
September 28, 2017
September 29, 2017
September 30, 2017
October 1, 2017
October 2, 2017
October 3, 2017
October 4, 2017
October 5, 2017
October 6, 2017
October 7, 2017
October 8, 2017
October 9, 2017
October 10, 2017
October 11, 2017
October 12, 2017
October 13, 2017
October 14, 2017
October 15, 2017
October 16, 2017
October 17, 2017
October 18, 2017
October 19, 2017
October 20, 2017
October 21, 2017
October 22, 2017
October 23, 2017
October 24, 2017
October 25, 2017
October 26, 2017
October 27, 2017
October 28, 2017
October 29, 2017
October 30, 2017
October 31, 2017
November 1, 2017
November 2, 2017
November 3, 2017
November 4, 2017
November 5, 2017
November 6, 2017
November 7, 2017
November 8, 2017
November 9, 2017
November 10, 2017
November 11, 2017
November 12, 2017
November 13, 2017
November 14, 2017
November 15, 2017
November 16, 2017
November 17, 2017
November 18, 2017
November 19, 2017
November 20, 2017
November 21, 2017
November 22, 2017
November 23, 2017
November 24, 2017
November 25, 2017
November 26, 2017
November 27, 2017
November 28, 2017
November 29, 2017
November 30, 2017
December 1, 2017
December 2, 2017
December 3, 2017
December 4, 2017
December 5, 2017
December 6, 2017
December 7, 2017
December 8, 2017
December 9, 2017
December 10, 2017
December 11, 2017
December 12, 2017
December 13, 2017
December 14, 2017
December 15, 2017
December 16, 2017
December 17, 2017
December 18, 2017
December 19, 2017
December 20, 2017
December 21, 2017
December 22, 2017
December 23, 2017
December 24, 2017
December 25, 2017
December 26, 2017
December 27, 2017
December 28, 2017
December 29, 2017
December 30, 2017
December 31, 2017
Ludington
Torso Ambrosia 1200x1200_low.jpg
September 15, 2017
September 16, 2017
September 17, 2017
September 18, 2017
September 19, 2017
September 20, 2017
September 21, 2017
September 22, 2017
September 23, 2017
September 24, 2017
September 25, 2017
September 26, 2017
September 27, 2017
September 28, 2017
September 29, 2017
September 30, 2017
October 1, 2017
October 2, 2017
October 3, 2017
October 4, 2017
October 5, 2017
October 6, 2017
October 7, 2017
October 8, 2017
October 9, 2017
October 10, 2017
October 11, 2017
October 12, 2017
October 13, 2017
October 14, 2017
October 15, 2017
October 16, 2017
October 17, 2017
October 18, 2017
October 19, 2017
October 20, 2017
October 21, 2017
October 22, 2017
October 23, 2017
October 24, 2017
October 25, 2017
October 26, 2017
October 27, 2017
October 28, 2017
October 29, 2017
October 30, 2017
October 31, 2017
November 1, 2017
November 2, 2017
November 3, 2017
November 4, 2017
November 5, 2017
November 6, 2017
November 7, 2017
November 8, 2017
November 9, 2017
November 10, 2017
November 11, 2017
November 12, 2017
November 13, 2017
November 14, 2017
November 15, 2017
November 16, 2017
November 17, 2017
November 18, 2017
November 19, 2017
November 20, 2017
November 21, 2017
November 22, 2017
November 23, 2017
November 24, 2017
November 25, 2017
November 26, 2017
November 27, 2017
November 28, 2017
November 29, 2017
November 30, 2017
December 1, 2017
December 2, 2017
December 3, 2017
December 4, 2017
December 5, 2017
December 6, 2017
December 7, 2017
December 8, 2017
December 9, 2017
December 10, 2017
December 11, 2017
December 12, 2017
December 13, 2017
December 14, 2017
December 15, 2017
December 16, 2017
December 17, 2017
December 18, 2017
December 19, 2017
December 20, 2017
December 21, 2017
December 22, 2017
December 23, 2017
December 24, 2017
December 25, 2017
December 26, 2017
December 27, 2017
December 28, 2017
December 29, 2017
December 30, 2017
December 31, 2017
January 1, 2018
January 2, 2018
January 3, 2018
January 4, 2018
January 5, 2018
January 6, 2018
January 7, 2018
Grand Rapids
Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park
Synapse-H-01-DnLd-300x207.jpg
October 1, 2017
October 2, 2017
October 3, 2017
October 4, 2017
October 5, 2017
October 6, 2017
October 7, 2017
October 8, 2017
October 9, 2017
October 10, 2017
October 11, 2017
October 12, 2017
October 13, 2017
October 14, 2017
October 15, 2017
October 16, 2017
October 17, 2017
October 18, 2017
October 19, 2017
October 20, 2017
October 21, 2017
October 22, 2017
October 23, 2017
October 24, 2017
October 25, 2017
October 26, 2017
October 27, 2017
October 28, 2017
October 29, 2017
October 30, 2017
October 31, 2017
November 1, 2017
November 2, 2017
November 3, 2017
November 4, 2017
November 5, 2017
November 6, 2017
November 7, 2017
November 8, 2017
November 9, 2017
November 10, 2017
November 11, 2017
November 12, 2017
November 13, 2017
November 14, 2017
November 15, 2017
November 16, 2017
November 17, 2017
November 18, 2017
November 19, 2017
November 20, 2017
November 21, 2017
November 22, 2017
November 23, 2017
November 24, 2017
November 25, 2017
November 26, 2017
November 27, 2017
November 28, 2017
November 29, 2017
November 30, 2017
December 1, 2017
December 2, 2017
December 3, 2017
December 4, 2017
December 5, 2017
December 6, 2017
December 7, 2017
December 8, 2017
December 9, 2017
December 10, 2017
December 11, 2017
December 12, 2017
December 13, 2017
December 14, 2017
December 15, 2017
December 16, 2017
December 17, 2017
December 18, 2017
December 19, 2017
December 20, 2017
December 21, 2017
December 22, 2017
December 23, 2017
December 24, 2017
December 25, 2017
December 26, 2017
December 27, 2017
December 28, 2017
December 29, 2017
December 30, 2017
December 31, 2017
January 1, 2018
January 2, 2018
January 3, 2018
January 4, 2018
January 5, 2018
January 6, 2018
January 7, 2018
Grand Rapids
Grand Rapids Public Museum
pixar.jpg
October 14, 2017
October 15, 2017
October 16, 2017
October 17, 2017
October 18, 2017
October 19, 2017
October 20, 2017
October 21, 2017
October 22, 2017
October 23, 2017
October 24, 2017
October 25, 2017
October 26, 2017
October 27, 2017
October 28, 2017
October 29, 2017
October 30, 2017
October 31, 2017
November 1, 2017
November 2, 2017
November 3, 2017
November 4, 2017
November 5, 2017
November 6, 2017
November 7, 2017
November 8, 2017
November 9, 2017
November 10, 2017
November 11, 2017
November 12, 2017
November 13, 2017
November 14, 2017
November 15, 2017
November 16, 2017
November 17, 2017
November 18, 2017
November 19, 2017
November 20, 2017
November 21, 2017
November 22, 2017
November 23, 2017
November 24, 2017
November 25, 2017
November 26, 2017
November 27, 2017
November 28, 2017
November 29, 2017
November 30, 2017
December 1, 2017
December 2, 2017
December 3, 2017
December 4, 2017
December 5, 2017
December 6, 2017
December 7, 2017
December 8, 2017
December 9, 2017
December 10, 2017
December 11, 2017
December 12, 2017
December 13, 2017
December 14, 2017
December 15, 2017
December 16, 2017
December 17, 2017
December 18, 2017
December 19, 2017
December 20, 2017
December 21, 2017
December 22, 2017
December 23, 2017
December 24, 2017
December 25, 2017
December 26, 2017
December 27, 2017
December 28, 2017
December 29, 2017
December 30, 2017
December 31, 2017
January 1, 2018
January 2, 2018
January 3, 2018
January 4, 2018
January 5, 2018
January 6, 2018
January 7, 2018
January 8, 2018
January 9, 2018
January 10, 2018
January 11, 2018
January 12, 2018
January 13, 2018
January 14, 2018
January 15, 2018
January 16, 2018
January 17, 2018
January 18, 2018
January 19, 2018
January 20, 2018
January 21, 2018
January 22, 2018
January 23, 2018
January 24, 2018
January 25, 2018
January 26, 2018
January 27, 2018
January 28, 2018
January 29, 2018
January 30, 2018
January 31, 2018
February 1, 2018
February 2, 2018
February 3, 2018
February 4, 2018
February 5, 2018
February 6, 2018
February 7, 2018
February 8, 2018
February 9, 2018
February 10, 2018
February 11, 2018
February 12, 2018
February 13, 2018
February 14, 2018
February 15, 2018
February 16, 2018
February 17, 2018
February 18, 2018
February 19, 2018
February 20, 2018
February 21, 2018
February 22, 2018
February 23, 2018
February 24, 2018
February 25, 2018
February 26, 2018
February 27, 2018
February 28, 2018
March 1, 2018
March 2, 2018
March 3, 2018
March 4, 2018
March 5, 2018
March 6, 2018
March 7, 2018
March 8, 2018
March 9, 2018
March 10, 2018
March 11, 2018
March 12, 2018
March 13, 2018
March 14, 2018
March 15, 2018
March 16, 2018
March 17, 2018
March 18, 2018
Dearborn
Henry Ford Museum of American Innovation
trees.jpg
December 1, 2017
December 2, 2017
December 3, 2017
December 4, 2017
December 5, 2017
December 6, 2017
December 7, 2017
December 8, 2017
December 9, 2017
December 10, 2017
December 11, 2017
December 12, 2017
December 13, 2017
December 14, 2017
December 15, 2017
December 16, 2017
December 17, 2017
December 18, 2017
December 19, 2017
December 20, 2017
December 21, 2017
December 22, 2017
December 23, 2017
December 24, 2017
December 25, 2017
December 26, 2017
December 27, 2017
December 28, 2017
December 29, 2017
December 30, 2017
Monroe
Monroe County Museum
AOL16.jpg
November 6, 2017
November 7, 2017
November 8, 2017
November 9, 2017
November 10, 2017
November 13, 2017
November 14, 2017
November 15, 2017
November 16, 2017
November 17, 2017
November 20, 2017
November 21, 2017
November 22, 2017
November 23, 2017
November 24, 2017
November 27, 2017
November 28, 2017
November 29, 2017
November 30, 2017
December 1, 2017
December 4, 2017
December 5, 2017
December 6, 2017
December 7, 2017
December 8, 2017
December 11, 2017
December 12, 2017
December 13, 2017
December 14, 2017
December 15, 2017
December 18, 2017
December 19, 2017
December 20, 2017
December 21, 2017
December 22, 2017
December 25, 2017
December 26, 2017
December 27, 2017
December 28, 2017
December 29, 2017
January 1, 2018
January 2, 2018
January 3, 2018
January 4, 2018
January 5, 2018
January 8, 2018
January 9, 2018
Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday from 11/06/2017 - 01/09/2018
Curtis
Erickson Center for the Arts
kimono.jpg
October 6, 2017
October 7, 2017
October 8, 2017
October 9, 2017
October 10, 2017
October 11, 2017
October 12, 2017
October 13, 2017
October 14, 2017
October 15, 2017
October 16, 2017
October 17, 2017
October 18, 2017
October 19, 2017
October 20, 2017
October 21, 2017
October 22, 2017
October 23, 2017
October 24, 2017
October 25, 2017
October 26, 2017
October 27, 2017
October 28, 2017
October 29, 2017
October 30, 2017
October 31, 2017
November 1, 2017
November 2, 2017
November 3, 2017
November 4, 2017
November 5, 2017
November 6, 2017
November 7, 2017
November 8, 2017
November 9, 2017
November 10, 2017
November 11, 2017
November 12, 2017
November 13, 2017
November 14, 2017
November 15, 2017
November 16, 2017
November 17, 2017
November 18, 2017
November 19, 2017
November 20, 2017
November 21, 2017
November 22, 2017
November 23, 2017
November 24, 2017
November 25, 2017
November 26, 2017
November 27, 2017
November 28, 2017
November 29, 2017
November 30, 2017
December 1, 2017
December 2, 2017
December 3, 2017
December 4, 2017
December 5, 2017
December 6, 2017
December 7, 2017
December 8, 2017
December 9, 2017
December 10, 2017
December 11, 2017
December 12, 2017
December 13, 2017
December 14, 2017
December 15, 2017
December 16, 2017
University Center
Marshall M. Fredericks Sculpture Museum
Christmas.png
November 24, 2017
November 25, 2017
November 26, 2017
November 27, 2017
November 28, 2017
November 29, 2017
November 30, 2017
December 1, 2017
December 2, 2017
December 3, 2017
December 4, 2017
December 5, 2017
December 6, 2017
December 7, 2017
December 8, 2017
December 9, 2017
December 10, 2017
December 11, 2017
December 12, 2017
December 13, 2017
December 14, 2017
December 15, 2017
December 16, 2017
December 17, 2017
December 18, 2017
December 19, 2017
December 20, 2017
December 21, 2017
December 22, 2017
December 23, 2017
December 24, 2017
December 25, 2017
December 26, 2017
December 27, 2017
December 28, 2017
December 29, 2017
December 30, 2017
Flint
Crossroads Village & Huckleberry Railroad